Ống nhóm – Mắt thần cửa gỗ, cửa nhựa, cửa chống cháy

80.000